Editorial Committee

  • Editor in Chief: Sadao Kurohashi
  • Vice Editor in Chief: Masao Utiyama
  • Associate Editors: Yuki Arase, Tomoya Iwakura, Tomoko Ohkuma, Yasutomo Kimura, Tomohide Shibata, Akihiro Tamura, Ryo Nagata, Takuya Matsuzaki, Yusuke Miyao, Yugo Murawaki, Yuya Unno, Yuta Tsuboi, Ryuichiro Higashinaka, Makoto Miwa, Eiji Aramaki, Satoru Uchida, Wakako Kashino, Toshiyuki Kanamaru, Isao Goto, Hayato Kobayashi, Rafal Rzepka, Hiroyuki Shindo, Hiroya Takamura, Yoshimasa Tsuruoka, Ryoko Tokuhisa, Hitoshi Nishikawa, Koji Mineshima, Naoki Yoshinaga